Có gần mới biết quý xa
Có xa mới nhận ra là của nhau
Có yêu mới học chữ đau
Có đau mới cảm được câu “đá vàng”!

Có gặp mới tiếc muộn màng
Có ghen mới biết mình đang cháy lòng
Có cần mới sợ chữ “không”
Đã từng “không” có nên mong…suốt đời!

Có buồn mới khát nụ cười
Có đêm sâu thẳm mới ngời sớm mai
Có hờ hững mới dắm say
Có hôm qua mới hôm nay giữ gìn!

Có tha thứ mới biết nặng tình
Có từ bi mới biết mình quá thương
Có mất mát, hiểu đoạn trường
Có nhau mới nhận ra đường phải đi!

Không nhau mình chẳng có gì
Có nhau dẫu chẳng còn gì cũng vui!

Thái Chi
(Ngày 29 tháng 9 năm 2014)