pháp thoại "vấn đáp: ăn chay thờ phật phóng

sanh bắt đầu học phật"

Thích Nhật Từ