pháp thoại với Thiền Sư Thích Thanh Từ


Thiền sư Thích Thanh Từ húy là Trần Hữu Phước, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1924, tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông là thiền sư thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Tác phẩm của ông:
Kinh
Bát-nhã Tâm Kinh giảng giải (1998)
Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải (1997)
Kinh Bát-nhã giảng giải (2000)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải (1993/2000)
Kinh Kim Cang giảng giải (1997)
Kinh Lăng-già Tâm Ấn (dịch 1993/1997)
Kinh Thập Thiện giảng giải (1993/1998)
Kinh Viên Giác giảng giải (2000)

Luận
Bích Nham Lục (dịch 1995/2002)
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải (1993/1999)
Thiền Căn Bản (dịch 1993/1999) (Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán (dịch 1963), TọaThiền Tam-muội (dịch 1961) Lục Diệu Pháp Môn (dịch 1962)
Thiền Đốn Ngộ (dịch 1973/1999) (Thiền Tông Vĩnh Gia Tập (dịch 1974), Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn (dịch 1971), Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ, Tọa Thiền Dụng Tâm Ký, Tham Thiền Yếu Chỉ (dịch 1962)
Thiền Sư Thần Hội giảng giải (2001/2002) Hiển Tông Ký (dịch và giảng 1993)

Sách viết về thiền
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 (1992/1998)
Thiền sư Việt Nam (1991/1995/1999).

Trích từ Wikipedia