nghịch duyên


















 

 

 

 

 

 

phim phật giáo

 

Title: Nghịch duyên
Sản xuất: Tịnh Tông Đạo Tràng Malaysia
Tổng giám chế: Thích Pháp Tuyên Pháp sư
Biên soạn và Đạo diễn: Huỳnh Năng Tân