giải oan


 

phim phật giáo

 

Kinh giải oan
(Giọng Nam xuân)

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa.
Nương xác thân hiệp ngả Càn khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn.
Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn.
Luật nhơn quả để răn Thánh đức.
Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu.
Dầu chăng phải mực Thiên điều.
Cũng quyền tự chủ dắt dìu Thiên lương.
Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm Chơn linh.
Dây oan xe chặt buộc mình.
Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
Chịu ô trược Chơn thần nặng trịu.
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
Phong trần quen thú cung âm.
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả.
Mới gây nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi.
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Ðóng Ðịa ngục, mở tầng Thiên.
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây phương.
Nhập Thánh thể dò đường cựu vị.
Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ quang chiếu thấu chánh tà.
Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.
Cứ nương bóng Chí Linh soi bước.
Gội mê đồ tắm nước Ma-Ha.
Liên đài may nở thêm hoa.
Lão Ðam cũng biết, Thích Già cũng quen.
(Niệm 3 lần Câu Chú của Thầy).

Trích: Thiên Đạo & Thế Đạo